Regulamin

„PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi zleceń / wykonywania zleconych tłumaczeń.

Administratorem Państwa danych jest FOCUS TRANSLATIONS, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, NIP 527-139-79-92. Dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) wyłącznie w celu realizacji zlecenia/umowy tłumaczenia przez czas potrzebny na ich realizację, a po zakończeniu przez czas odpowiadający długości okresu przedawnienia roszczeń.

Państwa zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do wykonania zadań.

Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać przez wysłanie wiadomości na następujący adres e-mail info@focus-translations.pl. Mogą również Państwo przesłać żądanie usunięcia danych.

Mają Państwo prawo:

dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu lub przeniesienia danych.

Informujemy, że nie są Państwo profilowani.

Nie przetwarzamy Państwa danych w celach marketingowych.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.”

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i ustaleń szczegółowych zawartych w umowie lub korespondencji pomiędzy Klientem a FOCUS Translations dotyczącej zlecenia.
 2. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) to 1600 znaków ze spacjami.
 3. Tłumaczenie zwykłe przekazywane jest standardowo drogą elektroniczną. Inna forma odbioru wymaga indywidualnych ustaleń.
 4. Strona przeliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (uwierzytelnionego, przysięgłego) to 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r.
 5. Podstawą rozliczenia jest liczba znaków tekstu tłumaczenia.
 6. Tłumaczenie poświadczone jest dokumentem sporządzonym na papierze opatrzonym pieczęcią i podpisem tłumacza.
 7. Tłumaczenie poświadczone wykonywane jest w jednym egzemplarzu.
 8. Za każdy dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego doliczana jest stosowna opłata.
 9. W przypadku tłumaczeń poświadczonych FOCUS Translations kieruje się obowiązującym prawem w tym zakresie, tj. Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, stosownymi rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości oraz Kodeksem Tłumacza Przysięgłego.
 10. Zlecenie, które ze względu na termin jego złożenia i realizacji wymaga od tłumacza pracy w dzień (dni) ustawowo wolne od pracy (w tym w weekend) traktowane jest jako tłumaczenie w trybie przyspieszonym lub ekspresowym.
 11. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie zwykłym, zlecenie złożone po godzinie 13:00 traktowane jest jako złożone dnia następnego.
 12. O ile w ustaleniach szczegółowych nie wskazano inaczej, termin realizacji uznaje się za dotrzymany w przypadku wysłania tłumaczenia w dniu wskazanym jako termin realizacji lub, w przypadku tłumaczenia przysięgłego, możliwości odbioru w tym dniu.
 13. FOCUS Translations zastrzega sobie, że w przypadku nieotrzymania od klienta konkretnych wskazówek odnośnie wymaganej nomenklatury / przyjętej terminologii lub glosariusza, przy dokonywaniu przekładu, kierować się będzie swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
 14. Przy składaniu zlecenia Klient zobowiązany jest poinformować FOCUS Translations czy tekst tłumaczenia będzie rozpowszechniany / przeznaczony jest do publikacji. Zgodnie z zasadami przekładu przyjętymi w FOCUS Translations, tekst przeznaczony do publikacji wymaga dodatkowej weryfikacji przez rodowitego mówcę danego języka. W przypadku tekstów specjalistycznych wykonanie tłumaczenia do publikacji może wymagać dodatkowych konsultacji z fachowcem w danej dziedzinie. W przypadku rezygnacji Klienta z dodatkowej weryfikacji, odpowiedzialność FOCUS Translations ograniczona jest wyłącznie do wartości zlecenia.
 15. FOCUS Translations oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych przezeń tłumaczeń ani decyzje podjęte na ich podstawie przez inne podmioty.
 16. Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia winny być zgłoszone przez Klienta wraz z ich uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wykonania tłumaczenia, w innym przypadku nie będą honorowane. Niezgłoszenie zastrzeżeń ani reklamacji w tym terminie oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 17. W przypadku zastrzeżeń lub reklamacji FOCUS Translations zastrzega sobie prawo dokonania poprawek i usunięcia wad w terminie ustawowym.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na bieg terminu płatności.
 19. Zlecenia wykonywane w trybie ekspresowym i superekspresowym nie podlegają standardowej procedurze reklamacji.
 20. FOCUS Translations ma prawo naliczać odsetki ustawowe i dochodzić zapłaty zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.
 21. Koszt wezwania do zapłaty 50 zł.
 22. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane pomiędzy FOCUS Translations a Klientem w sposób polubowny, w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby zleceniobiorcy.
Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur