Pytania i odpowiedzi

1. Czy muszę dokument przynieść osobiście?

W przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych, sprawa jest prosta. Tekst do tłumaczenia przesyłany jest zazwyczaj pocztą elektroniczną i w ten sam sposób odsyłane jest tłumaczenie. W przypadku tłumaczeń przysięgłych poświadczanych za zgodność z oryginałem, konieczne jest okazanie oryginalnego dokumentu tłumaczowi. Dla wygody klienta, okazanie to może nastąpić jednak przy odbiorze tłumaczenia. Do tłumaczenia przyjmujemy wówczas skan dokumentu. Przesyłając go należy upewnić się, że jest on kompletny i wyraźny, a elementy na skanie niewidoczne, takie jak treść pieczęci suchej, należy opisać w mailu.

2. Czy konieczny jest oryginał dokumentu?

I tak i nie. Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy zarówno z oryginału, jak i kopii dokumentu, jednak informacja o tym fakcie pojawia się w formule uwierzytelnienia, co z kolei może wpłynąć na uznanie takiego tłumaczenia przez właściwe organy. W sprawach pilnych zdarza się często, że klienci zlecają nam tłumaczenie z kopii, którą dysponują, a kiedy mają już oryginał, tłumaczenie poświadczane jest za zgodność z oryginałem. W takich przypadkach zawsze radzimy klientom, aby zapytali we właściwym urzędzie, w którym złożone ma być tłumaczenie przysięgłe, czy honoruje on tłumaczenia poświadczone za zgodność z kopią/ tekstem choćby tymczasowo.

3. Kiedy i jak mogę zapłacić za tłumaczenie?

Generalnie za tłumaczenie płaci się przy odbiorze tłumaczenia gotówką, przelewem lub w systemie PayPal. Zastrzegamy sobie jednak możliwość pobrania zaliczki przy pierwszym zleceniu, zwłaszcza w przypadku większej ilości stron.

4. Czy tłumaczenie przysięgłe jest konieczne czy wystarczy zwykłe?

Ogólnie rzecz ujmując, tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione, potocznie zwane przysięgłym, potrzebne jest wówczas, gdy tekst tłumaczenia ma być oficjalnie przyjęty przez właściwy urząd bądź instytucję na prawach dokumentu. Bez wątpienia takiego tłumaczenia zażąda urząd stanu cywilnego, sąd, notariusz. W razie wątpliwości, chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w tym względzie, jednak pamiętać należy, że ostatecznie rozstrzygające zdanie ma tu instytucja, która jest odbiorcą tłumaczenia.

5. Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to potoczne określenie tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) przez tłumacza przysięgłego. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r. oraz właściwe rozporządzenia. Prawo szczegółowo reguluje zasady wykonywania takich tłumaczeń, przy czym najważniejsze z nich to: uwzględnienie krótkiego opisu dokumentu (zabezpieczenia, znaki graficzne i symbole), uwzględnienie / opis pieczęci, podpisów, wykreśleń i wszelkich innych cech dokumentu, które tłumacz uzna za wskazane w danym przypadku, tłumaczenie zabezpieczone jest przed zapisem, zmianami (podobnie jak u notariuszy), każde tłumaczenie przysięgłe na końcu zawiera formuję poświadczającą z informacją czy tłumaczenie wykonano z oryginału czy z kopii, datę, unikatowy dla dokumentu numer repertorium tłumacza oraz jego pieczęć i podpis, tłumaczenie przysięgłe ma formę papierową z oryginalnym podpisem i pieczęcią tłumacza.

6. Jak mogę zlecić tłumaczenie?

Osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, faksem. Dokument wraz z informacją o tym, na jaki język ma być przetłumaczony, na kiedy oraz danymi zleceniodawcy (nazwisko, telefon kontaktowy) można również zostawić w recepcji biura na ul. Mokotowskiej każdego dnia tygodnia w godz. 07:00 – 21:00.

7. Jak mogę odebrać tłumaczenie?

Tłumaczenia nieprzysięgłe odsyłamy standardowo pocztą elektroniczną. Na podstawie indywidualnych ustaleń wydajemy je w formie wydruku, zgrane na płytę CD lub pendrive. Oryginał tłumaczenia przysięgłego można odebrać w biurze w godzinach jego pracy lub, po uzgodnieniu, w recepcji w godzinach 07: 00 – 21:00. Na życzenie, możemy też odesłać je pocztą, kurierem, dostarczyć osobiście lub wysłać jego skan na wskazany adres na indywidualnie ustalonych warunkach.

8. Terminy realizacji

Zlecenia staramy się wykonywać szybko i sprawnie, a przede wszystkim terminowo. Dlatego zawsze zachęcamy do podania terminu, na kiedy tłumaczenie jest potrzebne. Wiele zależy też od specyfiki tekstu. Na życzenie przygotowujemy wycenę w trybie zwykłym, przyspieszonym i ekspresowym do decyzji klienta.

9. Czy można prosić o złożenie/odesłanie tłumaczenia do wskazanego urzędu?

Tak, o ile w danej sytuacji jest to możliwe.

10. Czy można wykonać tłumaczenie przysięgłe tylko fragmentu dokumentu?

Tak, pod warunkiem zachowania zasad przyjętych dla tłumaczeń przysięgłych, w tym przede wszystkim zasady, że tłumaczenie nie może przeinaczać sensu oryginału.

11. Co to jest apostille i do czego służy?

(Klauzula) Apostille jest to poświadczenie dokumentu w jednym państwie w celu legalnego użycia go w innym państwie. Wydawane jest na podstawie Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. przez właściwy organ państwa pochodzenia dokumentu będącego stroną konwencji (w różnych krajach są to różne instytucje / osoby). W Polsce apostille wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma ono formę dziesięciu punktów zawierających ściśle określone informacje dotyczące dokumentu oraz jego wydania i jest trwale doszywane do poświadczanego dokumentu. Najogólniej rzecz biorąc apostille poświadcza, że określona osoba / instytucja miała prawo wydać dany dokument w danym kraju. Nie poświadcza natomiast treści tego dokumentu.

12. Czy apostille zamieszcza się na dokumencie oryginalnym czy na tłumaczeniu przysięgłym?

Obie powyższe opcje są możliwe i z naszych doświadczeń wynika, że obie są uznawane zagranicą. Aby mieć pewność, którą z form wybrać należy zapytać o to podmiot zagraniczny, dla którego tłumaczenie jest przeznaczone albo przedstawicielstwo dyplomatyczne jego państwa.

13. Czy apostille trzeba tłumaczyć?

To również zależy od procedur przyjętych przez podmiot, dla którego tłumaczenie jest przeznaczone. Praktyka jest różna zarówno w Polsce, jak i innych krajach – niektóre instytucje życzą sobie tłumaczenia apostille, inne nie widzą takiej konieczności. Najlepiej skierować zapytanie bezpośrednio do zainteresowanego podmiotu.

14. Czy po apostille muszę zgłosić się osobiście bezpośrednio do MSZ w Warszawie?

Nie. Sprawę można załatwić zarówno osobiście jak i korespondencyjnie lub za pośrednictwem innej osoby. Zlecając nam tłumaczenie dokumentu możecie Państwo liczyć na nas również w kwestii załatwienia sprawy apostille. Warunkiem jest przesłanie / dostarczenie nam oryginału dokumentu i uzgodnienie wszelkich procedur telefonicznie.

Opinie naszych klientów

Zapraszamy do naszych biur