Tłumaczenie certyfikatu rezydencji podatkowej

O wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej mogą starać się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Aby jednak dokument ten został przyjęty przez polskie organy podatkowe i administracyjne, konieczne jest jego przetłumaczenie przysięgłe.

 

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

 

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem, który ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym ze strony osób fizycznych i przedsiębiorstw zakresie unikania opodatkowania. Dokument ten został wprowadzony po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdy granice państw członkowskich otworzyły się zarówno na pracowników, jak i na krajowe biznesy.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu siedziby i prowadzeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub aktualnym miejscu zamieszkania osoby fizycznej. Uzyskanie zaświadczenia o rezydencji podatkowej pozwala uniknąć firmom i osobom fizycznym podwójnego opodatkowania z tytułu podatku dochodowego. Certyfikat rezydencji podatkowej jest potwierdzeniem, że firma legalnie prowadzi działalność za granicą.

Certyfikat potwierdza również, że osoba fizyczna wykonuje prace zarobkowe poza granicami Polski. W konsekwencji certyfikat rezydencji podatkowej pozwala uniknąć opodatkowania dochodu nakładanego przez polskie organy skarbowe.

Jeżeli jednak dokument ten jest sporządzony po angielsku lub w innym języku, niż język polski, wówczas konieczne jest jego przetłumaczenie.

 

Jak i gdzie otrzymuje się certyfikat rezydencji podatkowej?

 

Certyfikat rezydencji podatkowej otrzymywany jest od organu skarbowego właściwego dla danego kraju wystawiającego dokument. W Polsce takim organem skarbowym jest urząd skarbowy. Certyfikat wystawiany jest wyłącznie na wniosek podatnika i może być dostarczony podatnikowi w formie papierowej lub elektronicznej.

Poza złożeniem oświadczenia przed organem podatkowym dotyczącego odprowadzania podatku poza granicami kraju certyfikat rezydencji podatkowej jest niezbędny firmom prowadzącym współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Każdy certyfikat rezydencji podatkowej ma swoją ważność. Dlatego też istotne jest, aby nie zwlekać z jego przedłożeniem organowi skarbowemu. Certyfikat rezydencji podatkowej wystawiany jest w kraju, w którym osoba fizyczna lub firma posiada status rezydenta.

W Polsce status rezydencji podatkowej otrzymuje się, gdy posiada się w kraju ośrodek interesów życiowych (gospodarczych lub osobistych) lub gdy przebywa się na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym. Wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce obarczone jest urzędową stawką i obecnie wynosi 17 zł. Zwykle certyfikat wydawany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku przez urząd.

Jakie dane zawiera certyfikat rezydencji podatkowej?

 

Certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce określony jest drukiem CRF-1. Przepisy nie określają jednoznacznie wyglądu, formy i zawartości certyfikatu, a każdy kraj stosuje własne standardy dotyczące formy dokumentu. Niemniej, certyfikat musi zawierać kilka istotnych danych dotyczących podatnika oraz organu podatkowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej musi być opatrzony datą wydania certyfikatu, być wydany przez właściwą dla danego podmiotu jednostkę administracji podatkowej oraz określać miejsce rezydencji podatkowej podatnika.

Sam wniosek z kolei musi zawierać dane kontaktowe, osobowe i adresowe podatnika, wskazywać dane organu podatkowego, państwa rezydencji podatkowej, a także okresu, którego dotyczy wniosek.

 

Tłumaczenie certyfikatu rezydencji podatkowej

 

Certyfikat wystawiany jest w języku urzędowym danego kraju. Dlatego też składając oświadczenie w polskim urzędzie skarbowym, konieczne jest uprzednie przysięgłe przetłumaczenie dokumentu.

W związku z tym, że jest to dokument państwowy, konieczne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego certyfikatu rezydencji podatkowej. Tłumaczeniem tym musi zająć się uprawniony tłumacz posiadający własną pieczęć. Tłumacz przysięgły odpowiada prawnie za treść przetłumaczonego dokumentu. W przypadku nieprawidłowego przetłumaczenia treści certyfikatu tłumacz przysięgły odpowiada cywilnie, a klient może dochodzić swoich praw na drodze odszkodowawczej.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur