Nostryfikacja dyplomu. Uznanie wykształcenia zdobytego na zagranicznej uczelni.

Studiowałeś na zagranicznej uczelni, ukończyłeś studia i otrzymałeś dyplom jako potwierdzenie swoich wyników. Chcesz jednak wrócić do Polski i podjąć pracę w swoim kraju. Nie każdy dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą może zostać uznany w Polsce. Należy więc sprawdzić, czy kraj, w którym się uczyłeś, zawarł z Polską dwustronne porozumienie, dotyczące uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce. W przeciwnym razie konieczne będzie przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu, w tym jego tłumaczenia w Warszawie czy innym polskim mieście.

Co to jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacją dyplomu nazywamy procedurę, której celem jest ustalenie polskiego odpowiednika dokumentu uzyskanego za granicą. Podlega jej dyplom ukończenia studiów wyższych, którego nie można uznać za odpowiednik jednego z dyplomów polskich. Jest to możliwe tylko w przypadku krajów, z którymi Polska zawarła stosowne obustronne porozumienie. Wszelkie procedury związane z nostryfikacją dyplomu przebiegają w ustalony sposób, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Może ją przeprowadzić tylko taka uczelnia, która posiada właściwą kategorię naukową. Spis uczelni dostępny jest na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf .

Dokumenty dołączone do wniosku

Aby nostryfikacja mogła zostać przeprowadzona, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, do którego należy załączyć odpowiednie dokumenty. Są to: dyplom ukończenia zagranicznej uczelni, wszelkie dokumenty, na podstawie których możliwa jest ocena przebiegu studiów, czasu trwania nauki i uzyskanych ocen oraz dokument, na podstawie którego zostałeś przyjęty na studia (będzie to świadectwo lub dyplom). Wszystkie załączone do wniosku dokumenty mogą być w formie kopii, jednak konieczne będzie potwierdzenie ich autentyczności oryginałem.

Wiele osób zastanawia się również, czy przy takim dokumencie konieczne jest tłumaczenie. Warszawa, a także inne miasta w Polsce, mają swoje procedury nostryfikacyjne. Pewne założenia nie mogą być zmieniane, jak np. wymagane dokumenty. Przy niektórych zasadach nostryfikacji jest jednak dowolność ich modyfikacji. Nasze biuro tłumaczeń wielokrotnie dokonywało tłumaczeń dokumentów, które należało przedłożyć komisji nostryfikacyjnej. Dotyczy to wszystkich dokumentów, jakie zostały wydane przez zagraniczną uczelnię w języku innym niż polski.

Tłumaczenia dyplomu – zwykłe czy przysięgłe?

Komisja nostryfikacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności ocenę formalną wniosku. Po tym etapie może złożyć zawiadomienie o przedstawienie dokumentów przetłumaczonych na język polski. W niektórych przypadkach jest to tłumaczenie zwykłe. Zdarza się jednak, że uczelnia żąda tłumaczenia przysięgłego. Alternatywą w takich okolicznościach jest tłumaczenie wykonane przez zagranicznego tłumacza, jednak z poświadczeniem właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze warszawskie biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia zarówno zwykłe, jak też przysięgłe. Jest to możliwe w przypadku wielu języków ze względu na współpracę z tłumaczami, wykazującymi się znajomością języków mniej i bardziej popularnych w naszym kraju. Coraz częściej osoby młode decydują się na wyjazd na studia do krajów bardziej egzotycznych, znajdujących się na innych kontynentach. Tłumaczenia w Warszawie to gwarancja, że dokumenty w każdym języku zostaną przetłumaczone na język polski.

O konieczności tłumaczenia dokumentów w trakcie procedury nostryfikacyjnej warto jest dowiedzieć się wcześniej, co znacznie usprawnia i przyśpiesza cały proces. Możesz wtedy tłumaczenie dostarczyć już wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Postępowanie nostryfikacyjne – przebieg procedury

Postępowanie nostryfikacyjne jest procesem kilkuetapowym:

  1. Dostarczenie kompletu dokumentów na uczelnię.
  2. Ocena formalna wniosku.
  3. Zawiadomienie o ewentualnej konieczności dostarczenia tłumaczenia dokumentów na język polski, które możesz zlecić m.in. wbiurze tłumaczeń Focus Tłumaczenia.
  4. Porównanie programów studiów, praktyk zawodowych, efektów kształcenia i uprawnień z tymi, które obowiązują na tej właściwej polskiej uczelni.
  5. Jeżeli dostrzeżono różnice, wnioskodawca może zostać poproszony o podejście do konkretnych egzaminów lub też odbycie stosownych praktyk.
  6. Przekazanie decyzji wnioskodawcy w formie pisemnej wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem.

Po dostarczeniu dokumentów uczelnia dokonuje oceny formalnej wniosku. Jeżeli dostrzega braki, informuje wnioskodawcę o konieczności ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni.Bardzo często dotyczy to tłumaczenia dokumentów. Biuro tłumaczeń w Warszawie Focus Tłumaczenia wykonuje m.in. tłumaczenia ekspresowe, gotowe nawet jeszcze tego samego dnia. Dzięki temu cała procedura nostryfikacyjna zostaje maksymalnie skrócona. Od momentu złożenia pełnego wniosku, który spełnia wymagania formalne, komisja ma 90 dni na jego rozpatrzenie. W tym czasie dokonuje szczegółowej weryfikacji oraz sporządza odpowiedź na wniosek wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Nostryfikacja dyplomu jest procedurą płatną i maksymalnie cena usługi może wynosić 50% wynagrodzenia profesora. To jednak od uczelni zależy, jaki będzie koszt nostryfikacji. Na uregulowanie należności wnioskodawca ma minimum 14 dni od momentu ustaleniajej przez uczelnię. Dodatkowe opłaty to m.in. należność dla naszego biura tłumaczeń, jeżeli jest oczywiście konieczność przedłożenia tłumaczenia stosownych dokumentów.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur