Tłumaczenie dokumentów związanych z rejestracją firmy

Tłumaczenie dokumentów rejestrowych, czyli związanych z rejestracją firmy, wymagane jest przy współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami, przy zakładaniu filii firm za granicą, zabezpieczaniu transakcji międzynarodowych czy w trakcie sprzedaży udziałów spółek zagranicznym podmiotom.

 

Jakie dokumenty rejestrowe podlegają tłumaczeniom?

To, jakie dokumenty związane z rejestracją firmy powinniśmy przetłumaczyć, uzależnione jest przede wszystkim od formy prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Zależnie od tego, czy prowadzimy spółkę prawa handlowego – osobową (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną), czy kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną) albo jednoosobową działalność gospodarczą, musimy liczyć się z koniecznością przetłumaczenia innych dokumentów rejestrowych.

W przypadku spółek prawa handlowego zazwyczaj zobligowani jesteśmy do tłumaczenia aktów notarialnych, umów spółek, wpisów z KRS czy nadań numerów NIP i REGON. W przypadku spółek osobowych i jednoosobowych działalności gospodarczych mamy do czynienia z tłumaczeniami wpisów w CEIDG oraz nadań numerów NIP i REGON. W państwie będącym stroną konwencji haskiej dokumenty rejestrowe można poświadczać klauzulą apostille. W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej konieczna jest legalizacja dokumentów.

Rodzaje dokumentów związanych z rejestracją firmy, które podlegają tłumaczeniu

CEIDG – spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne). Wpis w CEIDG jest jednym z ważniejszych dokumentów rejestracyjnych jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych.

KRS – krajowy rejestr sądowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości będący spisem spółek kapitałowych jest jednym z najważniejszych dokumentów rejestrowych, który potwierdza rejestrację firmy w systemie KRS, jej dane oraz wniesienie przez nią kapitału zakładowego. Odpisy i wyciągi z KRS są niezbędne przede wszystkim przy różnych procedurach sądowych.

Akt notarialny ustanowienia spółki – akt notarialny stanowiący dokument rejestracyjny firmy jest kolejnym niezwykle istotnym dokumentem związanym z rejestracją spółki.

REGON – numer REGON to 10-cyfrowy numer nadawany różnym podmiotom gospodarczym: osobom fizycznym, prawnym, jednostkom lokalnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o nadaniu numeru REGON jest niezbędne przede wszystkim do prowadzenia działalności w innym kraju, przy współpracy z zagranicznymi kontrahentami lub podczas pozyskiwania finansowania albo zakładania konta w zagranicznym banku.

NIP – numer identyfikacji podatkowej NIP jest numerem nadawanym przez Urząd Skarbowy. Tłumaczenie numeru NIP jest kluczowe dla większości podmiotów gospodarczych – zarówno prawnych, jak i fizycznych, które zakładają firmy, konta bankowe lub przedstawicielstwa za granicą, biorą udział w przetargach czy sprzedają swoje udziały.

Komplet tłumaczenia dokumentów rejestrowych firmy najczęściej niezbędny jest do:

  • otwierania konta bankowego za granicą kraju,
  • zabezpieczenia transakcji międzynarodowych,
  • otwierania przedstawicielstw za granicą,
  • brania udziału w zagranicznych konkursach i przetargach,
  • zakładania spółek-córek poza granicami kraju,
  • sprzedaży udziałów zagranicznym podmiotom.

Niezależnie od celu wykonania tłumaczenia dokumentów związanych z rejestracją firmy, ich tłumaczenia służą przede wszystkim możliwości udokumentowania i zweryfikowania naszej firmy w oczach zagranicznego kontrahenta, organów państwowych lub instytucji finansowej.

Dokumenty rejestracyjne tłumaczy się przysięgle

Tłumaczenia przysięgłe stanowią potwierdzenie poprawności tłumaczenia oraz jego zgodności z oryginałem. Tłumaczenia te zawierają obligatoryjnie oświadczenie tłumacza o tym, że tekst tłumaczenia jest zgodny z tekstem źródłowym, że tłumacz zna oba języki i ma stosowne uprawnienia. Tłumaczenie przysięgłe zawsze opatrzone jest pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza.

Dodatkowo tłumaczenia uwierzytelnione zawierają informację o numerze repertorium tłumacza przysięgłego oraz miejscu i dacie wykonania tłumaczenia, jak również określają, czy tłumaczony dokument był oryginałem, odpisem poświadczonym, dokumentem elektronicznym czy kopią dokumentu.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów rejestrowych firmy musi być podpisane przez tłumacza przysięgłego własnoręcznie złożonym podpisem tożsamym z podpisem złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nowa możliwość to tłumaczenia poświadczone dokumentów rejestracyjnych lub innych opatrzone podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej kompleksowej oferty tłumaczeń dokumentów związanych z rejestracją firmy na takie języki jak m. in. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski czeski. Pełna oferta znajduje się w zakładce  https://www.focus-tlumaczenia.pl/tlumaczenia/jezykowo/.

Opinie naszych klientów
Zapraszamy do naszych biur